Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan

De små selvejende fælles pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan

Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har en værdi i sig selv. Det pædagogiske personale bruger børnenes legeindhold som pejlemærker for, hvad der optager dem, hvad der kan være en udfordring for deres udvikling og læring til, at børnene får mangfoldige og rige erfaringer gennem lege og andre aktiviteter.

Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen fremmer bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Derfor har legen en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.

Mange børn leger spontant og af sig selv, men nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.

Børns spontane og selvorganiserede leg skal både anerkendes og respekteres og gives betydelig plads i hverdagen i dagtilbuddene. De voksne har samtidig et ansvar for at have en opmærksomhed på, hvordan fællesskaberne blandt børnene udvikler sig. De voksne kan evt. rammesætte legen, så alle børnene trives i deres rolle, prøver nye roller og skaber sociale kombinationer og har en oplevelse af at være med. Rammesatte lege kan fx tage udgangspunkt i, at børn og voksne sammen reflekterer over, hvad og hvordan.

De Små Selvejendes forældresamarbejde

Vi samarbejder med forældrene om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Forældrene har det primære ansvar for deres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Derfor involverer og inddrager vi vores familier aktivt. Det kan være ved at vi:

 • Holder forældresamtaler, hvor vi i fællesskab skaber rammer for, at barnet befinder sig godt i verden, da forældrene har et medansvar for, at deres barn får et godt og udviklende børneliv.
 • Arrangerer en årlig fælles aften med et aktuelt tema for forældre og personaler.
 • Skaber rum til at forældre kan mødes ved diverse sammenkomster.
 • Giver mulighed for hverdags- og digitalkommunikation mellem forældre og personaler.

Vi bruger og samarbejder om nærmiljøets mange muligheder
Vi inddrager lokalsamfundet, således at børn drager fordel af at udvide deres horisont og skaber nysgerrighed, tryghed og lyst til at udforske omverdenen.

 • i gåafstand
 • i køreafstand

Vi arbejder med overgange i børns liv
Børn har flere overgange i deres liv og skifter børnefællesskaber flere gange. For at dette skal lykkes bedst muligt for barnet, er det vigtigt, at forældre og personale samarbejder om at skabe sammenhænge i disse overgange.

 • fra hjem til vuggestue
 • fra vuggestue til børnehave
 • fra børnehave til skole

Vi tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer, som tagstrong>højde for børn i udsatte positioner
Alle børn er i perioder i en udsat position, så vi tilrettelægger altid læringsmiljøer, som tager højde for alle børn i hverdagen.

 • differentierede børnefællesskaber
 • indretning af legezoner og læringsmiljøer.

Samarbejde med forældrebestyrelsen
Vi er i tæt samarbejde med vores valgte bestyrelse om at kvalificere dagtilbuddets kvalitet i forhold til:

 • økonomi
 • den styrkede læreplan
 • forældresamarbejde

Den styrkede pædagogiske læreplan

Krop, sanser og bevægelse
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen.

Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden. Gennem brug af sanserne udvikles hjernens neurale netværk.

Sanserne er således børns adgang til direkte, konkrete erfaringer med omgivelserne og derfor også fundamentet for tilegnelse af fx sprogets abstrakte begreber.

 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mangfoldige måder at bruge kroppen på.
 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så de bliver fortrolige med kroppen, kropslige fornemmelser, kroppens funktioner og mangfoldige bevægelsesmuligheder.
 • Læringsmiljøet inviterer til at eksperimentere med forskellige måder at bruge kroppen på dagen lang.

Natur, udeliv og science
Vi samarbejder med forældrene for at understøtte en grundlæggende naturvidenskabelig dannelse af børnene.

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Legen spiller en væsentlig rolle, både i forhold til børnenes oplevelser af naturen og i forhold børnenes oplevelse af dem selv i naturen.

 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som stimulerer og udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturtyper, naturfænomener og levende organismer, samt en begyndende forståelse for betydningen af bæredygtig udvikling.
 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden og således får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.
 • Læringsmiljøet understøtter, at forældrene aktivt involveres i natur og udeliv som læringsrum.

Social udvikling
Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, der bidrager til demokratisk dannelse. Gennem legen lærer børn at forhandle, indgå kompromisser og at løse konflikter.

Hos os spiller legen en central rolle.

 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn trives og oplever at høre til i sociale fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource.
 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udvikler empati og relationer, der bidrager til demokratisk dannelse.
 • Det pædagogiske personale skal sikre, at børn inddrages og oplever medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag.
 • Alle børn mødes med positive forventninger, fordi det fremmer gåpåmod og positive forventninger til omverden.

Kommunikation og sprog
Et komplekst og nuanceret sprog er afgørende for børns udvikling og dannelse, idet sprog giver børn mulighed for at ytre sig om tanker, følelser, behov og viden om verden.

Børnekommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Legen er en central øvebane for barnets ordforråd, sætninger og kommunikative kompetencer.

 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får mulighed for at udvikle sprog, der bidrager til, at de kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn gradvist udvikler sprog, så de opnår erfaringer med at sprogliggøre tanker, behov og ideer til brug i lærende, reflekterende og kreative fællesskaber.
 • Den fysiske indretning med materialer og æstetisk udsmykning medvirker til børns sproglige nysgerrighed og fantasi.
 • Det er essentielt, at det enkelte barn oplever at have en stemme i fællesskabet, og at barnet føler sig set, forstået og anerkendt.

Kultur, æstetik og fællesskab
Hos os mødes børn, forældre og pædagogisk personale med mange forskellige baggrunde, kulturer, normer traditioner og sædvaner. Denne forskellighed ser vi som en ressource, da et læringsmiljø præget af mangfoldighed og accept er med til at udvikle børns forståelse af egne værdier og respekt for andres og bidrager til inklusion og tolerance.

Vi giver forældrene mulighed for at være en del af vores hverdag og fællesskab.

 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn indgår i et ligeværdigt og mangfoldigt fællesskab, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får mangfoldige kulturelle og kunstneriske opleveler både som tilskuere og aktive deltagere, så deres engagement, kreativitet og nysgerrighed stimuleres, og at de får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.
 • Legezonerne er fleksible, så der er muligheder for, at børnene kan konstruere, eksperimentere, lege, være skabende og herunder bearbejde kulturelle og kunstneriske indtryk samt egne udtryk.

Alsidig personlig udvikling
Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder.

Igennem leg og andre meningsfulde aktiviteter gør børn sig væsentlige erfaringer med forskellige sociale positioner, som giver dem et grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler og understøtter børnenes dannelse og livsduelighed.

Såvel hjemme som i dagtilbuddet er det vigtig, at læringsmiljøet understøtter børnene i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet fremadrettet.

 • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder på tværs af bl.a. aldersmæssige, kønsmæssige, sociale og kulturelle kategorier.
 • Læringsmiljøet understøtter samspil præget af tryghed og nysgerrighed, således at alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetence til deltagelse, også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.
 • Læringsmiljøet understøtter deltagelse i børnefællesskaber, der udvikler gåpåmod, integritet og mod på sig selv. Der skal være plads til, at børn afprøver forskellige roller og positioner i fællesskabet.